หลักสูตร

 

หลักสูตรการสอน



คอร์ส Full Stack Web Developer มุ่งเน้นให้สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นได้ทั้ง Frond-end และ Back-end ไปจนถึงสามารถนำเว็บแอพพลิเคชั่นไปรันบนเซิร์ฟเวอร์จริง สอนการใช้งาน Git Version Control เบื้องต้นเพื่อให้สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นกันเป็นทีมได้

เกี่ยวกับคอร์ส

 • ระยะเวลา 20 ชั่วโมง 9,000 บาท
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นทั่วไป หรือ น้องๆ นศ. ที่เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานจริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • มีความรู้ ความเข้าใจสายงาน Full Stack และแนวทางต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเอง
 • Workshop ระบบร้านค้าออนไลน์

เนื้อหาคอร์ส

 • แนวทางการออกแบบเว็บไซค์
 • ติดตั้ง vscode
 • ติดตั้ง nvm
 • ทำความรู้จักโครงสร้าง Html
 • Tag , Attribute และ Element
 • ประเภทของ Element
 • Semantic
 • Code Style Sheet (CSS) ?
 • Style (Inline, Internal, External)
 • JavaScript ?
 • EcmaScript (ES6, ESX) ?
 • Variable const, let
 • Arrow Function
 • Modules
 • Responsive Design & CSS Framework
 • ติดตั้ง Git Version Control
 • Git add, Git commit
 • Git Server (remote, push, clone)
 • Git ignore
 • Git branch
 • Git pull, fetch และ Merge
 • Git reset
 • Protected branch
 • ทำไมต้อง Angular ?
 • Angular CLI
 • Module & Routing
 • Components
 • Data Binding
 • Passing Data Between Component
 • Reactive Forms
 • Custom Component & Validation
 • Service & HttpClient
 • RXJS 6
 • Lazy Loading Feature Modules
 • Directives & Pipes
 • Guards
 • Environment  Production
 • Build Angular project
 • RESTful API คืออะไร ?
 • Http Method และ Http Status Code
 • NestJS CLI
 • Module และ Controller
 • Service
 • ORM Framework คืออะไร ?
 • เชื่อมต่อฐานข้อมูล MariaDB ด้วย TypeORM
 • เทคนิคการตั้งชื่อตัวแปร
 • เทคนิคการออกแบบ api guild line
 • ทำความรู้จัก Entity และ Relations
 • Repository VS Query Builder
 • การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination)
 • การเรียงลำดับข้อมูล (Sort)
 • การระบุตัวตน (Authentication) และ สิทธิ์ผู้ใช้งาน (Guards)
 • สร้าง PDF ด้วย pdfKit
 • Container Technologies ?
 • Docker File & Docker Images
 • Docker Registry
 • Docker Hub
 • Docker Volume
 • Docker Compose
 • Docker + nginx
 • Docker + SSL